Privacyverklaring FIT TO THE LIMIT

 

1. Algemeen

Dit is de privacyverklaring van FIT TO THE LIMIT (hierna ook: “FIT TO THE LIMIT”, “wij” of “ons”). Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer je onze website bezoekt, contact met ons opneemt of deelneemt aan onze (personal training/bootcamp)trainingen. FIT TO THE LIMIT vindt jouw privacy belangrijk en verwerkt persoonsgegevens (gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect te identificeren is) binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) en relevante nationale wetgeving. In onderhavige privacyverklaring lichten wij onder meer toe welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en hoe wij deze zo goed mogelijk beveiligen. 

2. Identiteit en contact

FIT TO THE LIMIT
Amersfoortseweg 24-2
3951 LB Maarn
KvK: 74515284
E: info@fittothelimit.nl

3. Persoonsgegevens die wij verwerken en doeleinden

FIT TO THE LIMIT is een aanbieder van sport- en bewegingsactiviteiten en begeleider op het gebied van voeding en leefstijl, waaronder begrepen: Personal Training (PT), groepslessen/-trainingen, leefstijlcoaching en voeding. Tevens organiseert FIT TO THE LIMIT workshops op het gebied van voeding, leefstijl, vitaliteit en sport (gezamenlijk: de “Activiteiten”).

Wanneer je onze website bezoekt of deelneemt aan een van onze Activiteiten, zullen wij persoonsgegevens van jou verwerken. Hieronder lichten we dat nader toe.

Websitebezoek

Wanneer je onze website bezoekt, worden IP-adres, verkeersgegevens, internetbrowser- en hardware type opgeslagen. Tevens verwerken we gegevens met betrekking tot het websitebezoek, zoals van welke website je vandaan komt, je zoek- en kijkgedrag op onze website. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te toetsen en te verbeteren. Daarbij maken wij tevens gebruik van Google Analytics.

Teneinde onszelf online te kunnen presenteren met een goed functionerende website, heeft FIT TO THE LIMIT een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens bij het bezoeken van de website te verwerken. Wij hebben de afweging gemaakt dat het belang van een goed werkende website zwaarder weegt dan de zeer beperkte inbreuk die door de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens wordt gemaakt.

Intake en voorbereiding overeenkomst

Wanneer je wil deelnemen aan een of meerdere van onze Activiteiten, vragen wij je om bepaalde gegevens in te vullen en zullen wij met jou een intakegesprek hebben om onder meer je wensen te bespreken zodat de Activiteiten daarop afgestemd kunnen worden. In dit verband verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Geboortedatum;
  • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
  • Financiële informatie, zoals een bankrekeningnummer

Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor FIT TO THE LIMIT om haar diensten te kunnen aanbieden en leveren. FIT TO THE LIMIT maakt hiervoor gebruik van de mobiele applicatie ‘VirtuaGym’. 

Eventuele gegevens met betrekking tot je gezondheid of medische situatie, bijvoorbeeld gewicht of medicijngebruik, zullen wij uitsluitend verwerken voor zover noodzakelijk en relevant in het kader van de (voorgenomen) Activiteiten en met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Nieuwsbrief

Wanneer je jezelf hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan wel deelneemt aan een of meer Activiteiten, houden wij je incidenteel op de hoogte van onze Activiteiten en/of relevante ontwikkelingen in dit verband. Het is te allen tijde mogelijk om jezelf uit te schrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail.

Foto’s of filmen van Activiteit

Tijdens een Activiteit kunnen er foto’s of korte video’s worden gemaakt door FIT TO THE LIMIT voor (marketing)uitingen op sociale media en/of in nieuwsbrieven. Voor zover je herkenbaar op foto of film staat, zal FIT TO THE LIMIT te allen tijde vooraf toestemming vragen voor een dergelijke publicatie.

4.  Minderjarig

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan is de toestemming van je ouders of wettelijke voogd vereist om onze website te gebruiken en/of deel te kunnen nemen aan onze Activiteiten.

5. Persoonsgegevens die wij delen met derden

Wij verkopen je persoonsgegevens nimmer aan derden. In beginsel worden je persoonsgegevens ook niet gedeeld met derden, behoudens in de navolgende gevallen:

  1. externe partners/bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze Activiteiten en/of dienstverlening (‘verwerkers’), bijvoorbeeld betaaldienstverleners (Mollie Payments), IT-leveranciers (VirtuaGym) of (freelance) trainers. In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met hen gemaakt rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens;
  2. (overheids)instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.

Je persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen.

6. Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens

FIT TO THE LIMIT heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang of misbruik.

FIT TO THE LIMIT maakt gebruik van iCloud van Apple voor het opslaan van contactgegevens, intakeformulieren en trainingsdata. Apple heeft zich gecommitteerd aan de verplichtingen die uit de AVG voortvloeien. De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben en apparatuur (zoals laptops en smartphone) die gebruikt worden om bij voornoemde (persoons)gegevens te komen, is te allen tijde voorzien van een wachtwoord.

FIT TO THE LIMIT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Ingevulde intake formulieren en trainingsdata van deelnemers zullen worden bewaard tot maximaal een jaar na afloop of beëindiging van de overeenkomst met de deelnemer, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk akkoord is met langere bewaring (bijvoorbeeld omdat de dienstverlening weer opgestart kan worden).

Je hebt te allen tijde het recht om eerder om verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken. We zullen dan binnen de toepasselijke reactietermijn daarop reageren.

7. Jouw rechten

Je hebt het recht om inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering of om gegevensoverdracht van je persoonsgegevens te verzoeken. Verder kan een verzoek worden ingediend om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. Je hebt verder het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Je kan eventuele verzoeken of klachten met betrekking tot jouw persoonsgegevens aan ons richten via de in deze privacyverklaring vermelde contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van een dergelijk verzoek binnen de toepasselijke wettelijke termijnen reageren. Volledigheidshalve wijzen wij je er tevens op dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

8. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van “cookies” om de website naar behoren te laten functioneren en voor statistische doeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer worden opgeslagen, bijvoorbeeld om instellingen, voorkeuren of surfgedrag te onthouden. Cookies kunnen op elk moment worden verwijderd via de instellingen van de webbrowser.

FIT TO THE LIMIT zal persoonsgegevens die via een cookie zijn verzonden niet gebruiken voor marketingdoeleinden, noch zullen dergelijke gegevens met derden worden gedeeld zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe.

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in januari 2022.

 

Cookieverklaring

Ingangsdatum: 24-Jul-2023
Laatst bijgewerkt: 24-Jul-2023

Wat zijn Cookies?

Deze cookieverklaring legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, welke soorten cookies we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe u de cookie-instellingen kunt beheren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op je apparaat opgeslagen wanneer de website in jouw je wordt geladen. Deze cookies helpen ons de website correct te laten functioneren, maken het veiliger, bieden een betere gebruikerservaring en begrijpen hoe de website presteert en analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

Hoe gebruiken we cookies?

Net als de meeste online diensten, gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal noodzakelijk voor de website om op de juiste manier te functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De third-party cookies die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe je interactie hebt met onze website, onze diensten veilig te houden, advertenties aan te bieden die relevant voor jou zijn en je al met al een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en helpen om je toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Type cookies die we gebruiken

 

 

Beheer voorkeuren


Cookie instellingen

Je kunt je cookievoorkeuren op elk moment wijzigen door op de bovenstaande knop te klikken. Hierdoor kun je de cookie toestemmingsbanner opnieuw bezoeken en je voorkeuren wijzigen of je toestemming direct intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt te blokkeren en te verwijderen. Je kunt de instellingen van je browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Hieronder vind je de links naar de ondersteuningsdocumenten over hoe je cookies kunt beheren en verwijderen van de belangrijkste webbrowsers.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/hoe-u-cookiebestanden-in-internet-explorer-kunt-verwijderen-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Als je een andere webbrowser gebruikt, bezoek dan de officiële ondersteuningsdocumenten van je browser.